بررسي مسائل ومشكلات طرحهاي نيمه تمام در بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از شهرك صنعتي فولادووشركت توليدي فولاد پارميدا


درراستاي بازديد از طرحهادرراستاي بازديدازطرحهاي درراستاي بازديد از طرحهاي نيمه تمام توليدي و اقتصادي استان و بررسي مسائل و مشكلات آنان، معاون برنامه ريزي استاندار باتفاق مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي وبين الملل استانداري، مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان و مدير عامل و معاونين شركت برق منطقه اي و معاونت شركت توزيع برق استان صورت گرفت از روند عمليات اجرايي زير ساختهاي شهرك صنعتي فولاد بازديد نمودند.

در ادامه شركت توليدي فولاد پارميدا كه توسط بخش خصوصي در حال احداث مي باشد بازديد و در جريان مسائل و مشكلات آن قرار گرفتند اين طرح توليدي براي توليد 70 هزار تن شمش فولادي و داراي بيش از 85 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد كه طي يك ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

در ادامه از ميزان پيشرفت و عمليات اجرايي خط انتقال و پست 20/63 كيلو ولت شهرك صنعتي  فولاد بازديد گرديد اين طرح كه تا كنون 120 ميليارد ريال براي آن سرمايه گذاري گرديده است با مشاركت شركت برق منطقه اي شركت شهركهاي صنعتي و تعدادي  از واحدهاي توليدي استان در حال اجرا مي باشد و اميد مي رود طي ماه آينده بخشهائي از آن مورد بهره برداري و استفاده قرار گيرد.  كار اشتغال و توزيع برق واحدهاي مستقر در شهرك فولاد را بعهده خواهد داشت .