جلسه كميسيون تنظيم بازار استان برگزارشد


جلسه تنظيم بازاربه رياست مديركل محترم دفتر هماهنگي امور اقتصادي وبين الملل استانداري وبا حضورمديران مديران دستگاههاي اجرايي مربوطه در رورشنبه مورخ 94/10/19 درمحل سالن جلسات معاونت هماهنگي اموراقتصادي وتوسعه منطقه اي برگزار گرديد.

درابتداي جلسه گزارشي از وضعيت بازارومايحتاج عمومي مردم ارائه گرديد ودلايل افزايش قيمت گوشت وتخم مرغ مورد بررسي قرارگرفت .

همچنين دراين جلسه درارتباط با نحوه تامين ميوه شب عيد واقدامات صورت گرفته در اين خصوص ، بحث وتبادل نظر گرديد .