جلسه كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان برگزارگرديد


جلسه كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان به رياست سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استاندارو در محل معاونت برگزار گرديد.در اين جلسه كه با حضور اعضاء و با دستور كار بررسي روند تشكيل پرونده متخلفان صنفي و رسيدگي به موقع به آن برگزار شد، اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را بيان نموده و مقرر گرديد با توجه به نزديكي ايام پاياني سال، ضمن تشديد بازرسي ها و انجام بازرسي هاي مشترك، برخورد قاطع با متخلفان صورت پذيرد تا بازدارندگي لازم در سطح بازار بوجود آيد.